ALGEMENE VOORWAARDEN


  1. TOEPASSINGEN

Deze 'Voorwaarden' zijn van toepassing op alle door NUBI Juwelen aangeboden producten, in het bijzonder op alle aangeboden juwelen, en op elke overeenkomst inzake verkoop op afstand tussen NUBI Juwelen en de koper-consument.


    2.GELDIGHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

De website www.nubijewellery.be is eigendom van Bijouro BV, gevestigd te 2018 ANTWERPEN, Vestingstraat 38. De verkoper Bijouro BV is geregistreerd onder BTW-nummer BE0740 765 838 en kan worden gecontacteerd via pascale-bijouro@hotmail.com of info@nubijewellery.be.

Elke bestelling wordt beschouwd als een aanvaarding van de algemene voorwaarden door de koper-consument. Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst zoals hieronder beschreven.


    3. BELANGRIJKSTE KENMERKEN VAN HET PRODUCT

Productbeschrijving:

NUBI Jewellery is een online winkel waar u slechts 18k gouden sieraden kunt kopen. Later zal NUBI Jewellery ook handgemaakte juwelen, eigen creaties en op maat gemaakte juwelen aanbieden. Het maakt elk artikel uniek en kleine verschillen ten opzichte van het productplaatje zijn dus mogelijk. NUBI Juwelen worden gesmeed uit niet-allergische edele metalen: 18k goud au750.

 

     4. PRIJZEN EN OFFERTES


De prijzen van de producten en diensten zijn vermeld in euro's, inclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten, transportkosten en/of andere belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Betaling kan geschieden op één van de wijzen zoals aangegeven tijdens het bestelproces.

Bestellingen worden pas effectief verstuurd vanaf het moment dat de betaling door NUBI Jewellery en Bijouro BV is ontvangen. Alle producten blijven eigendom van Bijouro BV totdat de volledige betaling is ontvangen. De levering van het bestelde product vindt alleen plaats als NUBI Jewellery en Bijouro BV de volledige betaling heeft ontvangen. Bij gebreke van betaling binnen 5 dagen na bestelling zal NUBI Juwelen de koper-consument hiervan op de hoogte stellen, waarna de koper-consument binnen 7 dagen dient te betalen. Indien geen betaling binnen de genoemde termijn heeft plaatsgevonden, behoudt NUBI Jewellery zich het recht voor (de uitvoering van) de overeenkomst op te schorten of (de uitvoering van) de overeenkomst en alle daarmee samenhangende overeenkomsten zonder rechterlijke machtiging te ontbinden. NUBI Jewellery geeft de koper-consument kennis van haar besluit tot opschorting of ontbinding van (de uitvoering van) de overeenkomst en alle daarmee samenhangende overeenkomsten.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, kunnen worden aangepast of ingetrokken en zijn geldig zolang de voorraad strekt. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of aan bepaalde voorwaarden is gebonden, zal NUBI Jewellery dit uitdrukkelijk vermelden in ons aanbod. De duur van de aanbieding is afhankelijk van het aangeboden product en de voorraad van dit product.

De prijzen van onze producten zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving als gevolg van de rotatie van de goudindustrie.

NUBI Jewellery behoudt zich het recht voor om op elk moment de producten van de website (of een deel of inhoud daarvan) zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Wij zijn niet aansprakelijk ten opzichte van u of een derde partij voor enige wijziging of prijswijziging. Zodra de koper-consument een bestelling heeft geplaatst, wordt de prijs van die tijd gegarandeerd als de betaling binnen 5 dagen is afgesloten.


    5. AANVAARDING VAN DE BESTELLING

Een bestelling is voor NUBI Juwelen niet bindend totdat deze per e-mail door NUBI Juwelen is bevestigd of totdat de uitvoering van de bestelling is begonnen. NUBI Jewellery behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of om bepaalde voorwaarden aan de uitvoering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Alle productinformatie, prijzen en bestelinformatie zijn te allen tijde onder voorbehoud van eventuele wijzigingen en correcties.


    6. LEVERING

NUBI Jewellery probeert alle bestelde producten en in het bijzonder alle bestelde juwelen te leveren in overeenstemming met de voorgestelde en overeengekomen leveringstermijnen. Het is mogelijk dat NUBI Jewellery door bepaalde omstandigheden de bestelde producten niet op tijd levert. In dat geval geeft NUBI Jewellery de koper-consument hiervan kennis en zal de levering binnen een redelijke termijn plaatsvinden.

De koper-consument is aansprakelijk voor een onjuiste levering als gevolg van een verkeerd afleveradres en er kunnen extra kosten ontstaan.

In geval van niet-levering zijn NUBI Jewellery en Bijouro BV niet aansprakelijk in geval van verlies. De door de koper-consument betaalde bedragen worden niet vergoed, noch rente of enige andere vergoeding.

Voor leveringen vertrouwen wij op een leveringsservice en in het bijzonder. NUBI Jewellery werkt samen met Bpost, waar de koper-consument de track&trace code ontvangt. Elke bestelling zal ook onder een veiligheidssysteem vallen. De levering vindt plaats nadat NUBI Jewellery de volledige betaling heeft ontvangen. Er wordt een e-mail verstuurd naar de koper-consument.

De leveringskosten van onze transportdienst variëren en zijn afhankelijk van het totale bedrag van de bestelling en het land van levering.


    7. KLACHTEN & RETOUREN

Om ontvankelijk te zijn en op straffe van rechtsuitsluiting moeten klachten onmiddellijk worden gericht aan NUBI Jewellery via info@nubijewellery.be.

- Indien de levering niet in overeenstemming is met de bestelling van de koper-consument, dient de klacht binnen 7 dagen na de levering te worden gericht aan NUBI Jewellery.

- In geval van verborgen gebreken dient de klacht te worden gericht aan NUBI Jewellery binnen een termijn van 7 dagen na de ontdekking van het gebrek. In deze schriftelijke mededeling dient de koper-consument de schade te beschrijven en het bewijs van de schade te leveren via een foto.

- De verzend- en portokaart voor het retourneren van het pakket moet door u worden bewaard. De goederen moeten veilig verpakt zijn in de verpakking waarin u ze heeft ontvangen. NUBI Jewellery en Bijouro BV zijn niet aansprakelijk voor het terugbetalen van geld als de goederen gebroken of beschadigd aan ons worden geretourneerd. Zodra zij de goederen hebben ontvangen, zullen zij het verschuldigde bedrag binnen 30 werkdagen op uw creditcard terugstorten. Let op: de verzendkosten worden niet terugbetaald. Nota – oorbellen worden niet geretourneerd door hygiëne. Gepersonaliseerde juwelen worden ook niet terug geretourneerd. 

Indien een gravure op het juweel staat, is de koper-consument verantwoordelijk voor de juiste spelling. Het bewijs wordt via e-mail verstuurd, ook indien er hoofdletters moeten gegraveerd worden. Indien er een fout is gebeurd, is de koper-consument verantwoordelijk voor de juiste spelling en worden fouten aan de kant van de koper-consument niet terugbetaald en wordt de juiste spelling terug aangerekend. 

Bij het schoonmaken van juwelen kan het altijd gebeuren dat een fractuur kan ontstaan. Indien door polijsten iets kapot wordt gemaakt, zal NUBI Jewellery u altijd contacteren en kijken naar een oplossing. De kosten van deze fracturen zullen tot het minimale beperkt worden, maar zijn wel voor de koper-consument, aangezien deze juwelen niet door NUBI Jewellery gemaakt zijn en niet de oorzaak kunnen vinden op voorhand. Gelieve altijd NUBI Jewellery te op voorhand te informeren over welk metaal dit gaat, wat de kwetsuren zijn en waar NUBI Jewellery zeker voor moet uit kijken.


8. GARANTIE

De garantie van NUBI Jewellery is beperkt tot de garantie voor verborgen gebreken en de Wet Garanties Koper-Consument, beide vermeld in het Belgisch Burgerlijk Wetboek.

NUBI Juwelen is niet aansprakelijk voor algemene of specifieke onrechtstreekse schade, van welke aard ook, die eventueel door de koper-consument wordt toegebracht.

Elk juweel bezit een meesterstempel en 750 18k stempel.

  1. PERSOONLIJKE INFORMATIE

Door het plaatsen van een bestelling op de website van NUBI Jewellery geeft de koper-consument officieel toestemming voor de verwerking van zijn of haar persoonlijke gegevens voor administratieve doeleinden, zoals het beheer van de klantendossiers, bestellingen, facturen en leveringen en de opvolging van de financiële solvabiliteit.

Persoonlijke gegevens zullen enkel gebruikt worden voor promoties, gepersonaliseerde publiciteit en/of andere marketing-gerelateerde doeleinden indien de koper-consument hiermee uitdrukkelijk instemt tijdens het proces van het plaatsen van een bestelling.

Dit kan ten allen tijde door de koper-consument worden gewijzigd.

NUBI Juwelen zal geen persoonlijke gegevens doorgeven aan derden.

De koper-consument heeft te allen tijde het recht om zijn of haar persoonlijke gegevens in te zien en aan te passen.

De koper-consument heeft ook het recht om - gratis - op te treden tegen de verwerking van zijn of haar persoonlijke gegevens voor Direct Marketing initiatieven.

Voor meer informatie over ons privacy-beleid verwijzen wij naar onze Privacyverklaring.

Indien de koper-consument meer informatie wenst over het privacyreglement in het algemeen, kan hij contact opnemen met de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in Brussel.


9. PROOF

De betrokken partijen komen overeen dat een geldig contract tot stand komt door gebruik te maken van elektronische communicatiemiddelen.


10. DIVERSEN

Indien een of meer bepalingen van de overeenkomst nietig wordt/worden verklaard, tast dit op geen enkele wijze de geldigheid van de overige bepalingen aan.

NUBI Juwelen heeft het recht de inhoud van deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden aangekondigd via de website en de nieuwe voorwaarden kunnen ook door de koper-consument worden gedownload. Elke overeenkomst of aankoop op afstand wordt echter beheerst door de 'Algemene Voorwaarden' die van toepassing zijn op het moment van het sluiten van de koop of overeenkomst.


11 .TOEPASSELIJK RECHT

Alle overeenkomsten met NUBI Juwelen en Bijouro BV zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. Alle geschillen tussen partijen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in België.